top of page
News

MAY 3, 2012

Use this area to let your visitors know about your latest news. 

Счетоводна кантора D & I Finance Consult
 
​Нашата мисия е да осигурим на клиентите си пълно счетоводно обслужване, като започнем от консултацията по избор на най-подходящият за дейността вид фирма, така че нашите клиенти да имат спокойствието, че финансовите им дела са изрядни, за да могат да насочат мислите си към това от което наистина разбират - своя бизнес.
 
 • Изготвяне на счетоводна политика

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи

 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство

 • Мониторинг на фирмените покупки и продажби

 • Мониторинг на паричните потоци

 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи,с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента

 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация

 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти), и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация*

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента

 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО

 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

 • Самостоятелно годишно и междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия*

 • Самостоятелно годишно и междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти)*

 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство

 • Счетоводно отчитане на подотчетни лица*

 • Консолидирано месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия*

 • Консолидирано месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти)*

 • Други услуги, съобразени със специфични изисквания на клиента*

 • Контрол върху Вашия счетоводен отдел

 • Вътрешен одит

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Publications

MAY 3, 2012

Use this area to let your visitors know about your latest news. 

MAY 3, 2012

Use this area to let your visitors know about your latest news. 

Услуги
 • ​Абонаментно счетоводно обслужване

 • Еднократни счетоводни услуги

 • ТРЗ

 • Данъци

 • Осигуровки

 • Банки

 • Консултации

bottom of page